• English
 • Norsk Bokmål

Lea Hoch

Rådgiver

Mobil: 902 95 619

Nøkkelinformasjon

 • Mastergrad i Natur-, Helse- og Miljøvern fra Universitetet i Sørøst Norge og bachelorgrad i Landskapsøkologi fra Universitet i Münster, Tyskland og UNIS, Longyearbyen
 • Årsstudium i økologisk landbruk
 • Fagansvarlig for skjøtsel av kulturlandskap, naturrestaurering og besøksseter Gardsetra
 • God artskunnskap på karplanter og vedboende sopp
 • Andre arbeidsoppgaver: Utarbeidelse av skjøtselsplaner, konsekvensutredninger, fangdammer, bekjempelse av fremmede arter, kartlegging av naturtyper og arter.

Prosjekter

 • Vassmiljøtiltak sideelver Randsfjorden, Jevnaker og Brandbu kommune
 • Barnehage for fisk i Etna – restaurering av sidebekker
 • Restaureringstiltak i Vesleelva, Etnedal kommune
 • Kompetansehevingsseminar fangdammer i landbruket
 • Taksering av kjuker i Oppkuven
 • Konsekvensutredning naturmangfold Øystadmarka solkraftverk
 • Gardsetra tradisjonell seterdrift og besøksseter
 • Skjøtselsteam DNV
 • Skjøtsel rødknappsandbie habitat, Aurmoen landskapsverneområde
 • Rammeavtale skjøtsel i verneområder, Innlandet
 • Skjøtsel på diverse slåttemarker, naturbeitemarker, lauvenger og hagemarker
 • Skjøtsel av diverse slåttemyrer
 • Skjøtsel av lokaliteter med forekomst av dragehode og solblom
 • Skjøtsel og etablering av blomsterenger

Våre ansatte