• English
  • Norsk Bokmål

Artskartlegging

Kontaktperson: Konstanse Skøyen

Mobil: 995 46 384

DNV tar på seg oppdrag for kartlegging av arter. Hvert år gjennomfører vi oppdrag ved kartlegging og overvåkning av arter i landet. Dette gjelder blant annet rødlistede- og fremmede arter. Store deler av artskartleggingen er knyttet til oppdrag for kartlegging av naturtyper, skjøtsel, skog og fugler.

Vi har erfaring med arter fra store deler av landet knyttet til variert natur. I tillegg til artskartlegging utarbeider vi faggrunnlag knyttet til arter i Norge. 
DNV har flere faste ansatte som jobber med kartlegging og overvåkning av blant annet karplanter, fugler, lav og sopp. Vi kan blant annet tilby kartlegging av enkeltarter, kartlegging av rødlistede- og fremmede arter, overvåkning av arter og faggrunnlag.