• English
  • Norsk Bokmål

Se på fugl i Land

 Søndre Land, Nordre Land og Etnedal finnes det et rikt fugleliv i tilknytning til ulike naturtyper. Fra fjellets ringtrost og lavlandets gråtrost, til buskskvett og blåstrupe. Det er registrert mange sangere, både vanlige arter som gransanger, løvsanger og munk, til de mer sjeldne som gulsanger, tornsanger og sivsanger. De fleste norske artene av både hakkespetter, ugler og vadefugler finnes i området. Av store rovfugler er det observert kongeørn, fjellvåk, fiskeørn, vandrefalk, tårnfalk og andre som både hekker og bruker områdene som jaktmarker.

Aktuelle områder:

Langsua nasjonalpark med omkringliggende naturreservater og landskapsvernområder: Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark og støls- /setermiljøer. Flere av de store naturreservatene har fugl som viktigste verneformål. Aktuelle fuglearter er myrhauk, fjellmyrløper, dobbeltbekkasin, trane, jordugle, lavskrike, tretåspett og bergirisk.

Kittilbudammen: Ikke langt fra Kittilbu utmarksmuseum i Gausdal kommune, ved Kittilbudammen er det satt opp et fugleskjul. Her kan du kan studere fugl uten å forstyrre dem når de er mest sårbare, som f.eks. i hekkeperioden. Her kommer det også opp informasjon om fuglene du kan se på vannet og i terrenget rundt. Horndykkeren er en av artene som kan studeres her. Kikkert kan lånes på museet. Kittilbu ligger like på sørsiden av Hynna naturreservat.

Fluberg fuglefredningsområde: Ligger ved Fluberg bru i Søndre Land. Mange av de samme våtmarksfuglene som i Dokkadeltaet, men er spesielt kjent som rasteplass for traner og gjess. En fin tur er å kjøre rundt den nordre delen av Randsfjorden med stopp ved Naturhuset og fugletårnet på Odnes, ved utkiksplattformen Pålebrygga på Våten og på Fluberg bru.

Langtjedn naturreservat: Reservatet ligger i Bakkebygdi i Etnedal kommune. Det er kjent som et godt horndykkervann, og sommeren 2008 ble det også observert svarthalsdykker her. Sjøorre er også en av fugleartene du ofte kan se på Langtjedn.

Skjellingshovde naturresrevat og Selsjøen naturreservat: Dette er to store barskogsområder på Veståsen. Her finner du gammel barskog, myr og et uttall vatn og tjern. I disse naturreservatene kan du oppleven arter som storlom, fiskeørn, haukugle, tretåspett, svartspett, rødstjert, toppmeis og duetrost.