• English
  • Norsk Bokmål

Fremmede arter

Kontaktperson: Lea Hoch

Mobil: 902 95 619

Fremmede arter er arter som har kommet til Norge ved hjelp av menneskelig aktivitet. De kan utgjøre en risiko for naturmangfoldet i Norge, f.eks. ved å fortrenge stedegne arter.

DNV har opparbeidet seg god kompetanse på bekjempelse av fremmede arter og tilbyr: 

– planlegging og gjennomføring av flere typer manuell bekjempelse: slått, luking, rotkutting, oppgraving og bruk av kokende vanndamp av karplanter og hogst av fremmede treslag.  

– informasjonstiltak for bedrifter og allmenheten for å spre kunnskap om problematikken og forebygge videre spredning av fremmede planter

– utarbeidelsen av handlingsplan mot fremmede arter 

– sertifiserte ansatte til å benytte sprøytemidler 

Sprøyting gjennomføres kun i områder hvor det er et absolutt behov da det ikke er ønskelig pga. miljøeffekter. De få tilfellene vi bruker sprøytemidler foretrekker vi metoder som reduserer utilsiktede skader på arter og miljøet rundt, for eksempel injisering av plantevernmidler med sprøytepistol eller pensling av enkelte blader. 


Vi har konkret erfaring med bekjempelse av kjempespringfrø (Impatiens glandulifera), mongolspringfrø (Impartiens pariflora), kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum), hagelupin (Lupinus polyphyllus), parkslirekne (Reynoutria japonica), kanadagullris (Solidago canadensis) og rynkerose (Rosa rugosa).

Sprøyting av parkslirekne med sprøytepistol