• English
  • Norsk Bokmål

Fuglene i Dokkadeltaet

Hvilke arter finnes i Dokkadeltaet og hvor er det gode utkikkssteder for fugl i deltaet?

Dokkadeltaet naturreservat er fredet hovedsakelig på grunn av sin betydning som hekke- og rasteområde for fugl. Vanlige fugler i deltaet er svaner, gjess, ender, måke- og vadefugler. Flere rovfugler og enkelte ugler ses jevnlig, og et stort utvalg av spurvefugler kan observeres i deltaet eller deltaets nærområder. Av sjeldnere arter som er tett knyttet til våtmark er det observert svarthalsdykker, taffeland og dvergdykker i naturreservatet, for å nevne noen. Fiskeørn er en fast gjest i deltaet og er lett å observere om våren mens den er på jakt etter fisk. Det yrer av fugleliv i tiden rundt vår- og høsttrekkene. Om sommeren hekker andefugler, vadere og dykkere i Dokkadeltaet.

Vassdragsnaturen i nedslagsfeltet til Randsfjorden danner grunnlaget for ulike naturtyper. Dette gir forskjellige biotoper og habitater, der en rekke fuglearter finner gode levesteder, eller næringsrike rasteplasser på vei til andre hekkeområder. Dokkadeltaet har en nøkkelrolle i dette systemet av fugleområder. Særlig viktig er deltaet under vårtrekket, her er det gode næringsforhold i de grunne vannområdene og på mudderbankene.

De 20 vanligst rapporterte våtmarksartene i Dokkadeltaet naturreservatToppdykker, Kvinand, Stokkand, Kanadagås, Toppand, Knoppsvane, Sangsvane, Krikkand, Brunnakke, Laksand, Horndykker, Kortnebbgås, Trane, Storskarv, Stjertand, Fiskeørn, Storlom, Grågås, Gluttssnipe, Fiskemåke 

Laksand (Foto: Thor Østbye)
bokfink
Bokfink (Foto:Thor Østbye)

De 10 vanligst rapporterte spurvefuglartene i Dokkadeltaet naturreservat: Linerle, Kråk, Kaie, Bokfink, Skjære, Varsler, Låvesvale, Løvsanger, Sivspurv, Gråtrost

De vanligste våtmarksfuglene om våren er gjess og ender: Knoppsvane, sangsvane, kortnebbgås, grågås, kanadagås, brunnakke, krikkand, stokkand, stjertand, toppand, kvinand, laksand, toppdykker, horndykker. 

sangsvane dokkadeltaet
Sangsvane (Foto:Thor Østbye)
dvergdykker dokkadeltaet
Dvergdykker (Foto:Thor Østbye)

Sjeldne våtmarksfugler om våren: Ringgås, amerikakrikkand, dvergdykker, gråstrupedykker, svarthalsdykker, egretthegre, sjøorre, vaktel, vannrikse, myrrikse, åkerrikse, sothøne, boltit, dvergsnipe, temmincksnipe, fjæreplytt, fjellmyrløper, kvartbekkasin, dobbeltbekkasin, polarmåke, hvitvingesvartterne.  

Vanlige arter i deltaet om høsten: Knoppsvane, sangsvane, kanadagås, stokkand, toppand, kvinand, toppdykker, horndykker, storskarv.

Sjeldne våtmarksfugler om høsten: Ringgås, stjertand, taffeland, havelle, sjøorre, siland, gråstrupedykker, havørn, vannrikse, sothøne, vipe, tundrasnipe, temmincksnipe, dvergsnipe, sotsnipe, krykkje, hvitvingesvartterne, lomvi. 

Rovfugler i Dokkadeltaet: Vepsevåk, havørn, sivhauk, myrhauk, hønsehauk, spurvehauk, musvåk, fjellvåk, fiskeørn, tårnfalk, dvergfalk, lerkefalk, jaktfalk (sjelden), vandrefalk.

fiskeørn thor østbye dokkadeltaet
Fiskeørn (Foto:Thor Østbye)
fugl dokkadeltaet ramsar snipe temmincksnipe
Temmincksnipe (Foto: Thor Østby)

Hvor kan du se fugl i Dokkadeltaet? 

Dokkadeltaet naturreservat er vernet hovedsakelig ut fra områdets betydning for trekkende og hekkende vannfugler. Det er et viktig område for trekkruter over Sør-Norge og det er observert over 220 fuglearter i reservatet. Fire steder rundt Dokkadeltaet er det lagt til rette for fuglekikking; Våten, fugletårnet på Odnes og løa til Lands museum.


1) Fugletårnet på Odnes

På østsiden av deltaet står et tradisjonelt fugletårn. Tårnet ligger like vest for Odnes sag og ved siden av Våtmarkssenterets «Naturhus» (Gamlevegen 84). Det er plassert i sørøstre hjørne av Dokkadeltaet naturreservat og har utsikt til store deler av fuglereservatet. Det er litt lang avstand til de indre delene av reservatet, men fugletårnet er gunstig plassert ved lav vannstand og mye mudderbanker under vårtrekket. Ved fugletårnet er det også et fint observasjonssted fra en rampe på bakkenivå.

2) Leveggen ved Jevnakervegen

På vestsiden av Dokkadeltaet har vi etablert en levegg av påler og vegger med kikkehull mot deltaet.

Hit kommer du ved å kjøre Jevnakervegen sørover fra Dokka. 200 meter etter at Nylinna kommer ned på Jevnakervegen ser du leveggen av påler stå nede ved vannet på venstre side.

3) Våten

På vestsiden av Dokkadeltaet er det et offentlig grøntområde hvor man kommer svært tett på fuglelivet i Dokkadeltaet. Våten ligger ved vår feltstasjon (Jevnakerveien 699). Fugletårnet som sto her er nå revet.

4) Lands museums løe

På østsiden av deltaet, forholdsvis langt nord, har Lands museum restaurert en løe. Den er fint plassert for fuglekikking i deltalandskapet. I annen etasje på løa er det en lang luke som kan åpnes, slik at man kan sitte med utsikt over deltaets mange øyer. Gå inn på løas låvebru og sitt tørt og godt i all slags vær! Adkomsten til løa er langs jernbanen. Lei en dresin eller ta beina fatt på en 15 minutters spasertur.

God utsikt til deltaet fra løa. Foto: Elida Sandneseng