• English
  • Norsk Bokmål

Konstanse Skøyen

Kartleggingsansvarlig

Mobil: 995 46 384

Konstanse er kartleggingsansvarlig og jobber i hovedsak med naturkartlegging. Hun er også prosjektansvarlig for DNVs rammeavtale med utarbeidelse av faggrunnlag for verneområder, arter og naturtyper. Videre har hun erfaring med konsekvensutredning. Konstanse har en master i naturforvaltning med fokus på vegetasjonsøkologi og klimaforandringer fra Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har kartlagt naturtyper og gjort artsregistreringer i store deler av landet gjennom flere sesonger etter Miljødirektoratets instruks. I tillegg har hun kartlagt etter Natur i Norge (NiN) i flere verneområder, og jobbet med skogvernkartlegging. Gjennom feltarbeid og kurs har hun størst botanisk kompetanse innen karplanter, men også rødlistede arter innen andre grupper.

Konstanse Skøyen

Våre ansatte