• English
  • Norsk Bokmål

Samarbeidspartnere

Våtmarkssenteret er avhengige av et godt samarbeid med mange aktører for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå, gjennomføre naturveiledning for barn og unge, gjennomføre prosjekter, lage utstillinger og bidra til økt naturglede. Tusen takk til dere alle!

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Deres hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Miljødirektoratet er hovedbidragsytere på alle våre utstillinger, de bidrar med prosjektmidler, midler gjennom den Naturlige Skolesekken og finansierer det viktige arbeidet knyttet til fremmede arter Våtmarkssenteret arbeider med.

Statsforvalteren i Innlandet 
Statsforvalteren arbeider for at alt miljøarbeid bygger på bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forurensning til naturmangfold og forvaltning av fisk og vilt. Statsforvalteren bidrar med prosjektmidler på mange av våre prosjekter som omhandler miljøarbeid. Sammen sørger vi for at biologisk mangfold blir ivaretatt flere steder i fylket, eksempler på dette er slått av Bjørnhaugmyra og Thunemyra, kartlegging av slåttemark og restaurering av slåttemark.


SparebankstiftelsenDNB
Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen har bidratt til Våtmarkssenterets arbeid ved flere anledninger. Vi har fått kikkerter, teleskop, redningsvester og mer i gave fra dem. De har også finansiert vår nye erfaringsstol på Odnesberget, naturkasser og utstyr til naturveiledning. Besøkssetra Gardsetra hadde heller ikke vært mulig å fått til uten støtte fra stiftelsen. 

Nordre- og Søndre Land kommune
Nordre- og Søndre Land kommune er eierkommunene til Dokkadeltaet Våtmarkssenter. De har gitt Våtmakssenteret et nybygg på Odnes ved Land Sag i gave. Dette bygget brukes til utstillinger og aktiviteter for publikum, naturveiledning for skoleverket, samlinger og seminar og mer. Kommunene er også en viktig samarbeidspartner på mange av våre prosjekter, og Våtmarkssenteret bidrar ofte med kunnskap inn i kommunale oppgaver og prosjekter.

Fotograf Thor Østbye
Østbye arbeider med ulike typer oppdragsfotografering for offentlige etat, private aktører pluss egen naturbaserte prosjekter. Østbye har for det meste naturbilder. Østbye deler hele sitt bildearkiv med oss i Dokkadeltaet. Vi benytter bildene på vår hjemmeside, på skilt, brosjyrer i utstillinger mm. Vi samarbeider også om utarbeidelse av verneområdeskilt i flere fylker, og brosjyrer.

Randsfjordmuseene AS
Randsfjordmuseene er et regionalt kompetansesenter innen kultur- og naturhistorie. Museets formidling, forskning og forvaltningsarbeid bidrar til bevaring og fornyelse av regionenes identitet og til næringsutvikling. Regionen omfatter kommunene Gausdal, Nordre Land, Søndre Land, Gran, Lunner og Jevnaker. Våtmarkssenteret og museet har et faglig samarbeid, vi leier også rimelige kontorlokaler ved Lands Museum i Dokka. Ved Lands Museum har vi også en felles utstilling om biologisk mangfold i våtmark. Museet er en viktig partner i gjennomføring av Dokkadeltadagene i mai hvert år.

Dokka videregående skole
Dokka VGS, Våtmarkssenteret og Lands museum gjennomfører sammen Dokkadeltadagene, en uke med naturundervisning i Dokkadeltaet i mai. Da kommer alle naturfagselever på besøk i Dokkadeltaet og får en grundig innføring i natur og kulturhistorie i området. Elevene får fiske, fange og artsbestemme insekter og mye mer. Skolen deltar også ofte på våre seminarer, og bidrar praktisk i enkelte av våre prosjekt. Prosjektfaget bioøkonomi er et nytt programfag for videregående elever som DNV har samarbeidet med skolen for å få til. Fagplan i faget er godkjent, og høsten 2022 er første året elevene kan velge faget på lik linje med andre programfag.  

Odnes Vel
Odnes Vel er en aktiv velforening som jobber for Odnes og omheng. Velet bidrar med dugnadsarbeid for Våtmarkssenteret. De bidro også mye på dugnad under byggingen av det nye Våtmarkssenteret på Odnes, og de hjelper oss med servering og gjennomføring på arrangementer.

Faglige samarbeid
Våtmarkssenteret har også et betydelig faglig samarbeid med flere aktører. Sammen løser vi små og store oppdrag. Vi samarbeider og har gode kontakter hos Miljøfaglig Utredning, vegetasjonskartlegger Tanaquil Enzensberger, Asplan Viak, NINA, NIBIO, Vassdragsforbundet Mjøsa med tilløpselver og Vannområdet Randsfjorden.