• English
  • Norsk Bokmål

Skjøtselsplaner og faggrunnlag for Statsforvalteren

Gjennom rammeavtale med en rekke Statsforvalteren er vi ansvarlige for utarbeidelse av skjøtselsplaner for terrestriske naturtyper og utarbeidelse av faggrunnlag.

Arbeidet går ut på å gi Statsforvalterne som har forvaltningsmyndighet for verneområder og truet natur behov for faglig utredninger om forekomster av arter og naturtyper og forhold som påvirker disse. Arbeidet med de faglige utredningene vil gå ut på enten å sammenstille eksisterende kunnskap om arter og naturtyper, og/eller samle inn ny kunnskap gjennom registrering i felt. I noen tilfellerkan det også inngå bistand til prosjektoppfølging, evaluering og resultatkontroll. Produktet som skal leveres vil være i form av fagrapport,fagnotat eller utkast til forvaltningsdokument slik som bevaringsmål, skjøtsels-, handlings-eller forvaltningsplan mv. Statsforvalteren har videre behov forutarbeidelse og revisjon av skjøtselsplaner for terrestriske naturtyper, i tråd med etablerte maler og standarder.