• English
  • Norsk Bokmål

Kartlegging «Frivillig Vern» av skog

DNV har flere prosjekter med kartlegging av naturtyper og rødlistede arter i områder som er tilbudt til frivillig skogvern, på oppdrag for Miljødirektoratet.

Kunnskapen som samles inn brukes til å beslutte hvilke områder som skal vernes. Kartleggingen følger «Instruks for naturfaglige registreringer i skogvernarbeidet» og er basert på NiN. I korte trekk omfatter arbeidet å registrere naturtyper i skog og variabler som er viktig for biologisk mangfold. Eksempler på slike variabler er dødved, store og gamle trær, hule løvtrær, trær med brannspor m.m. I tillegg registreres arter. I forbindelse med kartleggingen gjorde DNV i 2022 Norges 3. funn av den kritisk truede arten jettekjuke (CR), og i Agder fylkets første funn og Norges sørligste, av skyggekjuke (VU). 

DNV fokuserer på å levere høy faglig kvalitet. Vi forsøker stadig å utvikle oss og har flere konkrete tiltak rettet mot kartleggingsfaglig utvikling, bl.a. eget internt program for harmonisering og kalibrering av alle kartleggere involvert i oppdrag hvor DNV er prosjektansvarlig.