• English
  • Norsk Bokmål

Fugleregistreringer i forbindelse med Ny Lufthavn Bodø 

På oppdrag fra Avinor, undersøker Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter fuglelivet ved Ny lufthavn Bodø. Feltregistreringen i og i nærheten av planområdet vil gi kunnskap om de potensielle risikoene i forbindelse med fugl-fly kollisjoner ved drift av den nye lufthavnen.

I forbindelse med nedlegging av forvarets flystasjon på Hernes i Bodø, skal dagens sivile lufthavn flyttes og ny lufthavn skal bygges der Bodø flystasjon ligger i dag.  Dette prosjektet inngår i Bodø kommunens prosjekt “Ny by – Ny flyplass”, som er et av de største utviklingsprosjektene i nyere tid. 

Siden planområdet til den nye lufthavnen ligger i forsvarets område, har den ikke vært tilgjengelig for allmenheten og det foreligger dermed få registreringer og lite kunnskap av fuglene i området. Derfor ønsker Avinor å få en oversikt over fuglelivet i plan- og influensområdet. Hvilken arter bruker området for næringssøk og rasting under trekk, hvilken arter hekker eller bruker området for næringssøk, og i hvilket antall.  

Dette er et viktig tema å få oversikt over i forbindelse med flysikkerheten ved driften av den nye lufthavnen. “Birdstrikes”, altså fugl – fly kollisjoner, utgjør en risiko i flysikkerhet, og det er derfor viktig å være forberedt på risikoen og ha tiltak tilpasset artene i bilde for å unngå slike situasjoner. Videre ønsker Avinor en vurdering på hvordan fuglelivet i området vil reagere ved drift av ny lufthavn. Kommer fuglene som trekker forbi fremdeles til å bruke området for næringssøk og som rasteplass, eller vil trekkrute endre seg. Vil de hekkendefuglene forbli eller finne en annen plass og eventuelt hvor. 

Dokkadeltaet har fått som oppdrag å finne svar på disse spørsmålene. Våre ornitologer drar på feltbefaringer gjennom trekk- og hekkeperiodene for å registrere fuglelivet, i selve planområdet og områdene rundt som er gunstig for fugl. Den innsamlete dataen brukes til å vurdere hvordan situasjonen blir ved drift av den nye lufthavnen og hvilket tiltak trengs for å bevare flysikkerheten og samtidig fuglelivet rundt lufthavnen på best mulig måte. Feltregistreringer over tid, fra før anleggsperioden starter kan gi svar på hvordan de aktuelle fugleartene reagerer på økt støy og endring i leveområdene.