• English
  • Norsk Bokmål

Biotopkartlegging og vurdering av biotoptiltak i et utvalg av Randsfjorden tilløpselver 

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (DNV) har i samarbeid med Vannområde Randsfjorden fått midler fra Miljødirektoratet til biotopkartlegging og vurdering av biotoptiltak i et utvalg av Randsfjorden tilløpselver i perioden 2022 – 2023. Målet med prosjektet er å forberede gyteforholdene for storørretstamme og bedre den økologiske tilstanden i vassdragene.

Bakgrunn for prosjektet:  

Flere av de viktigste gyteelvene rundt Randsfjorden er påvirket av menneskelig aktivitet. I Hadelandsområdet er partikkel- og næringssalttilførsel et markant problem, og reduserer gyteplassenes egnethet. Tilgjengelig gytestrekning er også i mange tilfeller redusert som følge av eldre fysiske inngrep som kanalisering, flomsikring og opparbeidede mølle- eller vanningsdammer. Gyteelvene på vestsiden og nordover langs fjorden er i større grad preget av regulering, men også av kanalisering, flomsikring og øvrige fysiske inngrep.   

Produksjonen av storørret i Randsfjorden vil kunne økes betraktelig dersom forholdene for gytevandring, gyting og yngeloverlevelse forbedres. Dette kan, i mange tilfeller, oppnås gjennom biotopforbedrende tiltak i gyteelvene. Ivaretakelse av alle gyteelver/-bekker vil også bidra til å bevare spesielle tilpasninger mellom gytebestandene hos storørret.  

 

Moselva i Jevnaker kommune (Foto: Andrea Rishatt).  

Biotopkartlegging og vurdering av biotopforberedende tiltak i tilløpselver 2022:  

DNV og Vannområde Randsfjorden gjennomførte i 2022 en biotopkartlegging av fem utvalgte tilløpselver i Randsfjorden, Vangselva, Sløvikselva, Landåselva, Svenåa/Moselva og Vigga.

Ønsker du å lese mer om biotopkartleggingen og forslag til biotopforberedende tiltak i tilløpselvene, se rapport:

 
Følgende biotoptiltak er prioritert i prosjektet og skal gjennomføre i 2023: 

  1. Restaurering av gyteplasser i Vigga  
  1. Spyling av substrat i Vigga  
  1. Utlegg av stein i Svenåa/Moselva 
  1. Fjerning av vandringshinder i Vangselva  

Det er viktig å ta hensyn til ørretens livssyklus, og tiltak vil derfor bli gjennomført i perioden juni – september når ungfisk eller rogn ikke ligger i sedimentet.  

Utfyllende beskrivelse av tiltak i Vigga, Moselva og Vangselva:

Har du lyst til å bidra som frivillig i prosjektet, ønsker mer informasjon eller har andre spørsmål ta kontakt med prosjektleder Lea Hoch eller Håvard Lucasen daglig leder Vannområde Randsfjorden. 

Prosjektet utføres i samarbeid med Vannområde Randsfjorden, og er finansiert med midler fra Miljødirektoratet.