• English
  • Norsk Bokmål

Praktisk skjøtsel av trua naturtyper og trua arter

I år tar vi vare på rekordmye natur gjennom skjøtsel, våre ansatte reiser rundt for å skjøtte viktig natur på hele Østlandet. Dette gjør vi gjennom å slå, rake, rydde, styve og mer.

Vi jobber mye med forskjellige typer skjøtsel i sommerhalvåret med start tidlig vår og som pågår langt utover høsten. Oppdragsgivere kan være grunneiere, kommune eller Statsforvaltere. DNV har etter hvert en stor utstyrspark med redskaper som brukes til skjøtsel. Vi har to-hjuls slåmaskiner, ryddesager og motorsager, river, hengere m.m.

I løpet av vår, sommer og høst gjennomfører vi skjøtsel på et 30-talls lokaliteter i år. Disse lokalitetene varierer fra slåttemark og slåttemyr til skjøtsel knyttet til truete arter som solblom og dragehode. Skjøtselen inkluderer blant annet slått, rydding av skog og kratt, nystyving (kutting av småtrær) samt noe fjerning av fremmedarter.

V ihar også en rammeavtale på skjøtsel på i verneområder i Innlandet sammen med Kistefos Skogtjenester.

Mange lokaliteter skjøttes på oppdrag fra private grunneiere, men det inngår også blant annet veikanter med truete arter som vi rydder på oppdrag fra Statsforvalteren. Om du har behov for hjelp til skjøtsel av slåttemark, slåttemyr, lauveng/hagemark, høstingsskog, naturbeitemark eller truete arter som trenger skjøtsel, kan du ta kontakt.