• English
  • Norsk Bokmål

Prosjekt «Mellomrommet» med NIBIO

Målet er å få ny kunnskap om hvordan vi kan ivareta mangfoldet av planter og pollinatorer i et stadig mer intensivt drevet landskap (gjødsling, monokulturer osv).

Artsregistreringen foregår på flater/områder som tidligere er kartlagt for 15 år siden etter såkalt 3Q-metodikk. Registreringene vil blant annet kunne gi informasjon om endringer i artsmangfoldet og eventuelle forskjeller i hvordan arealene blir brukt og drevet.

I praksis gjennomføres artsregistreringen ved at to personer jobber sammen på en flate til den er ferdigregistrert. Registreringen gjennomføres på tid. Fokuset er på korridorer mellom forskjellige arealer i kulturlandskapet, veikanter og såkalte «villenger» (forlatte enger som har fått utviklet seg naturlig etter tidligere drift). Alle er områder som har potensial for å være naturtyper hvor arter tilknyttet det eldre og mindre intensivt drevne kulturlandskapet kan overleve.