• English
  • Norsk Bokmål

Store oppdrag innen naturtypekartlegging til DNV

I år har vi vunnet en rekke store prosjekter innen naturtypekartlegging i Norge i regi av Miljødirektoratet. DNV er en av de største aktørene på naturtypekartlegging og vi hevder oss godt i anbudskonkurransen mot andre selskaper. I år skal vi kartlegge 538 km2 noe som tilsvarer et areal på 1,5 ganger Mjøsa. Vi skal blant annet kartlegge i Kristiansand, Gjøvik, Kongsvinger, Golsfjellet, Prekestolen og Hallingdal.

I tillegg til anbudene vi har vunnet i anbudskonkurransene til Miljødirektoratet kartlegger vi i forbindelse med en rekke konsekvensutredninger i regi av private. Vi har også en rammeavtale med Miljødirektoratet for kartlegging i verneområder.

Vi er stolte over å være en foretrukken leverandør for mange når det gjelder naturtypekartlegging og at vårt arbeid forbindes med kvalitet. Nedenfor kan du lese litt om hva kartleggingen innebærer.

Kartleggingen er en langsiktig, nasjonal satsning som skal bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.

Oppdraget

Målet med kartleggingen er å få på plass god stedfestet informasjon om naturen i Norge til bruk i blant annet arealforvaltning. Det å ha nøyaktig stedfestet informasjon om naturen tilgjengelig tidlig i en arealplanprosess, vil kunne bidra til at det blir enklere å ta nødvendige hensyn til naturverdiene, samt bidra til en mer effektiv og forutsigbar planprosess. Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke om tilskudd til tiltak for truet natur og/eller tiltak for å bevare kulturlandskapet.

Kartleggingen

Kartleggingen vil foregå etter et standardisert system som heter Natur i Norge (NiN). At et område kartlegges innebærer i praksis at området blir undersøkt til fots for forekomst av de 111 naturtyper som Miljødirektoratet på forhånd har bestemt at skal kartlegges. Hvilke naturtyper det gjelder er nærmere beskrevet i Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for 2022. De fleste av de 111 naturtypene som skal kartlegges er rødlistet i Norge, mens resten er viktige leveområder for trua og nær trua arter.

Resultater

Resultater fra kartleggingen vil bli tilgjengelig for alle gjennom Naturbase i løpet av våren 2023.

Interessert i å lese mer om naturtypekartlegging eller ønsker du et tilbud på kartlegging trykk her