• English
  • Norsk Bokmål

Kartlegging og overvåking av rødlistede fugler

DNV utfører årlige kartlegginger og overvåking av rødlistede fugler. Kartleggingen øker kunnskapsgrunnlaget om artenes bestandsutvikling og leveområder, og bidrar til informasjon i forvaltningen av naturmangfoldet.

Kartlegging av horndykker (Podiceps auritus) 

Direktoratet for naturforvaltning utarbeidet i 2009 en handlingsplan for horndykker (status sårbar VU) med formål om oppfølging av bestandsutviklingen i fem overvåkingsområder: Porsanger, Finnmark, Balsfjord/Storfjord, Troms, Bø/Vestvågøy, Nordland, Levanger/Stjørdal/Verdal, Nord-Trøndelag, Vardal/Snertingdalen/Biri, Innlandet. Siden 2017 har DNV gjennomført årlige karlegginger av horndykkerbestanden på hekkelokaliteter i Vardal/Snertingdal/Biri i Gjøvik kommune, Innlandet. 

Kartlegging av vipe (Vanellus vanellus)  

DNV kartlegger konsekvenser og effekt av avbøtende tiltak ved tilrettelegging for vipe i etablert hekke- og leveområder, ved gjennomføring av arealendring. Vipa har hatt drastisk nedgang og derfor rask endring av status på rødliste fra nært truet i 2020, sterkt truet i 2015, og til høyeste rødlistekategori kritisk truet (CR) i 2021. Erfaringen av avbøtende tiltak og vipas tilpassing med videre bestandsutvikling i områdets hekkekoloni gir kunnskap til forvaltningen for vipas framtid.   

Overvåkingsprogrammet benytter fargemerking av vipa. Dette vil bidra til kunnskap om overlevelse, vandringer og livsløp, bestandstilhørighet og individuelle adferdsmønstre.  

Vipe i kulturlandskapet (Foto:Anne Gri Stenbråten Henriksen)

Kartlegging av hettemåkekolonier (Chroicocephalus ridibundus)  

DNV utfører kartlegging og overvåking av bestandene i utvalgte hettemåkekolonier innenfor søndre deler av Oppland.  Utviklingen gjennom hekketiden, og eventuelt årsaker til mislykket hekking kan bidra til utvidet kunnskap om arten i området. 

Hettemåkekolonier har en viktig «paraplyfunksjon» i våtmarkene. Koloniene gir også god beskyttelse til andre arter, deriblant toppender, horndykkere og vadere. Hettemåkas tilbakegang og status som kritisk truet (CR) får dermed betydning også for andre arter, og for artsmangfoldet.  

Hettemåker (Foto:Anne Gir Stenbråten Henriksen