• English
  • Norsk Bokmål

Vårt seterprosjekt – Gardsetra

Dokkadeltaet driver Gardsetra i Synnfjellet som besøksseter siden 2020. Vi har åpent i juli og tilbyr aktiviteter til alle seter- og naturinteresserte, seterkafe og formidling av setertradisjoner.

Synnfjellet har vært et aktivt seterområde, der setring går langt tilbake i tid. Tidligere hadde mange gårder i Norge en eller flere seter i fjellområdet for å utnytte frodig beiteareal over et større område, ofte der permanent bosetning ikke var mulig. I dag er kun 1 % av de rundt 100 000 setrer i bruk. På Synnfjellet er det ingen som driver med tradisjonell seterdrift med melking og ysting. Derfor har DNV tatt i bruk igjen en nedlagt seter: Gardsetra. 

Gardsetra ligger på nordsiden av Synnfjellet og ble bygd opp så tidlig som på midten av 1700-tallet av brukerne på Gårder på Vest-Torpa. Plasseringen til setra er ikke tilfeldig, selv med sine 905 moh. er beiteområdene frodige og fruktbare. I 1915 ble den tradisjonelle seterdrifta avsluttet, og eiendommen har siden da vært i eie av flere personer og ble brukt som fellesseter. Fram til 1980 har setra vært i drift som geiteseter med dyr fra flere gårder fra Nord-Torpa. Opp til 250 geiter har fått plass i det store fjøset bygd rund 1965 og de ble laget brunost og hvit geitost. De siste årene har setra stått ubrukt og setervollen begynt å gro igjen. 

Budeier 1950 – Inga, Ingeborg Strøm
Budeier 2021 – Synneve, Margaretha og Lea

I 2019 har Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) inngått en leieavtale med eierne av Gardsetra. Bakgrunnen for dette er et ønske om å bevare seterlandskapet og naturverdiene som opprettholdes når landskapet holdes i hevd. Samtidig er kunnskapen rundt seterdrift og foredling av råvarer sentrale temaer som vi synes er svært viktige å formidle. Sommer 2019 begynte vi å restaurere fjøset og størhuset og rustet opp veien opp til Gardsetra og sommer 2020 åpnet vi setra for besøkende. Vi har kyr, geiter, hester og høns på setra. Melka blir foredlet til rømme, smør og pultost i vår eget micro-ysteri. En autentisk seteropplevelse er det vi tilbyr alle som kommer innom. 

På våre åpne dager er det mulighet for enkel servering med kaffe og vafler med rømme laget på setra. Målet er at flest mulig av råvarene til maten vi serverer skal være produsert på setra eller i nærområdet. Vi vil også ha dager der vi arrangere ulike aktiviteter til barn og voksene som for eksempel kinning av smør eller ringmerking av fugl. Følg oss på Facebook og Instagram for å få med deg programmet for sommeren.  

Gardsetra 1970
Gardsetra 2020

DNV ønsker å bidra til at kulturlandskapet med sine tilpassede mangfoldige arter ikke skal gå tapt. På setervollen på Gardsetra er det registrert flere sjeldne og turete arter. Blant annet er det funnet skjeggklokke, bakkesøte og korallrot. Men gjengroing etter opphørt bruk av beiteressursene truer disse artene. Derfor jobber DNV aktivt med å få åpnet opp vollen gjennom målrettet beiting og manuell rydding. 

Gardsetra er også et godt utgangspunkt for turer i Synnfjell. Det går stier til Lønvatnrt, Slugua, Hitra og helt til Spåtind, Synnfjellets høyeste topp med sine 1414 m.  

Erfaringsstol med utsikt til Gardsetra
Villblomster
Setersmør

Prosjektet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Vi takker for støtte til undervisning og utstyr til Gardsetra i 2020 og 2021.