• English
  • Norsk Bokmål

Fremmede treslag i Skjellingshovde

DNV har på oppdrag fra Statsforvalteren i Innlandet, fått i oppgave å planlegge hogst av fremmede treslag i verneområdet.

I det som i dag er Skjellingshovde naturreservat ble det for ca 50 år siden plantet fjelledelgran (Abies lasiocarpa) på toppområdet fra ca 820 moh. og mot branntårnet. Nedenfor er det plantet sibiredelgran (Abies sibirica). Området med fjelledelgran er på ca, 45 dekar, sibiredelgran utgjør ca 85 dekar. Enkelte steder utgjør edelgranen nær 100 %, andre steder er det betydelig innslag av lauv, vesentlig bjørk. Noen steder er det også bra med gran, og furu forekommer sporadisk. I område med fjelledelgran er det lite andre treslag så der må man være ekstra forsiktig og spare alt som er av gran, furu og lauv. 

Når selve skal utføres vet vi ikke eksakt, men antakeligvis i løpet av 2022.

Sibiredelgran til venstre og fjelledelgran til høyre (Foto:Jan Erik Noreng)