• English
  • Norsk Bokmål

Faggruppe for kartlegging etter NiN

Artsdatabanken er eierne av naturtypesystemet Natur i Norge (NiN) og er ansvarlig for utviklingen av systemet. Til dette arbeidet er det opprettet et Vitenskapelig råd for NiN. I disse dager jobbes det med utviklingen mot versjon 3, NiN3. «Under det Vitenskapelige rådet for NiN er det etablert flere faggrupper for å sikre faglig konsensus og for å effektivisere det faglige utviklingsarbeidet fram mot NiN 3.0. Etablering av faggruppene har også bidratt til å forankre det faglige arbeidet ute i forskningsmiljøene.». Gjennom de siste års praktiske bruk av NiN2 til kartlegging, har det kommet fram at det er behov for å etablere en egen faggruppe for kartlegging.

Kartleggingsansvarlig i DNV, Espen Sommer Værland er medlem av denne faggruppa og bidrar med sine erfaringer og synspunkter på kartlegging. De øvrige gruppemedlemmene er representanter fra andre private og offentlige institusjoner: 

«Denne faggruppa har som formål å utvikle kartleggingsfaglig kunnskap ved bruk av NiN, samt å diskutere hva kartlegging etter NiN kan være og hvordan denne kan gjennomføres. Dette innbefatter problemstillinger knyttet opp mot det kartleggingsfaglige på tvers av systemer: terrestrisk, limnisk og marint. Bruken av NiN til kartlegging, fra avgrensning av kartleggingsenheter i felt til ferdigstilling fram mot en leveranse er sentralt innenfor gruppas arbeid. Det omfatter også bruken av veiledningsmateriell til kartleggingsformål, hva fungerer bra, hva fungerer ikke så bra og hva bør vi ha søkelys på framover. Gruppa skal ikke gå inn i spesifikke instrukser for kartlegging, men kan diskutere eksempler på bruk av NiN til kartlegging.» 

Det er også opprettet en referansegruppe bestående av representanter fra ulike brukere av NiN-systemet: Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, Vegvesenet, Norges Vassdrags- og energidirektorat og Forsvarsbygg.