• English
  • Norsk Bokmål

Vi tilbyr komplette konsekvensutredninger for naturmangfold

Det er en grunn til at vi i Dokkadeltaet har slagordet "Svaret ligger i naturen". Våre ansatte er eksperter på naturbaserte løsninger og finner gode avbøtende tiltak knyttet til alle typer tiltak.

Vi har lang erfaring med gjennomføring av konsekvensutredninger knyttet til ulike reguleringsplaner. Vi har en solid naturfaglig kompetanse og benytter anerkjent metodikk, blant annet etter Statens vegvesens veileder V712 og Miljødirektoratets håndbok M-1941. DNV har gjennomført oppdrag for et bredt spekter av oppdragsgivere, inkludert kommuner, Avinor, Miljødirektoratet, Statnett, Landbruksdirektoratet og private utbyggere.

Konsekvensutredningene sikrer at hensynet til natur, inkludert naturtyper og arter blir ivaretatt i planleggingsprosessen. Vi har utført konsekvensutredninger for en rekke typer tiltak og vår erfaring og kompetanse bidrar til å sikre at de beste beslutningene blir tatt i planleggingsprosessen. Våre ansatte er praktikere og vi får gode tilbakemeldinger på at vi kan bistå med avbøtende tiltak som er gjennomførbare og realistiske, dette fordi våre ansatte jobber praktisk med ivaretagelse av natur hver dag. 

Med økt fokus på arealbruk og naturmangfold, er konsekvensutredninger blitt enda viktigere i planprosesser. Vi står klar til å bistå med rådgivning, kartlegging og konsekvensutredninger for alle typer tiltak.

Vi bistår aktører i alle faser av et tiltak fra Idé til gjennomføring. Tidlig involvering av biologer kan gi store innsparelser senere i planleggingsarbeidet og kan bidra til raskere avklaring knyttet til endelig arealavgrensing for tiltaksområdet. Vi kan også benyttes for å gjennomføre allerede pålagte avbøtende tiltak og har erfaring med etablering av våtmark, fangdammer og slåttemark, restaurering av de fleste naturtyper mm.

Ta kontakt med oss på post@dokkadeltaet.no eller 61 10 00 20 om dere trenger bistand eller vil leie oss inn forbindelse med et tiltak.