• English
  • Norsk Bokmål

Vi bidrar til at Norges naturtyper blir tilgjengelige for alle

Naturmangfold er en av våre mest dyrebare nasjonale skatter, og det er avgjørende å ha tilgang til oppdatert informasjon om landets naturtyper og arter for å kunne forvalte og bevare dem på best mulig måte. Vi i DNV er en av landets største aktører på kartlegging av norsk natur og kan hjelpe deg med å gi den nyeste oppdateringene om den omfattende kartleggingen og verdivurderingen av norske naturområder.

Vi kartlegger i 2023 over 621 km2 norsk natur på oppdrag av private, Miljødirektoratet, Statsforvaltere, kommuner og andre. Vi har blant annet store oppdrag i Hallingdal, Stryn, Sogndal, Oppdal, Toten, Larvik, Sandefjord og Vikerfjell.

Mangfoldet av Kilder

Når det gjelder informasjon om naturmangfold, er det flere kilder som gir verdifulle data om våre naturskjønnheter og biologiske mangfold:

Naturbase og Økologisk grunnkart er begge skattekister av informasjon om kartfestet naturmangfold. Her finner du detaljerte opplysninger om artsforekomster og naturtypelokaliteter, inkludert faktaark som gir innsikt i hvert områdes unike egenskaper. Denne kilden gir et dypdykk i Norges biologiske mangfold og naturlige skatter.

Artsdatabanken gir deg muligheten til å utforske artsdata og fakta om arter og naturtyper. Artskart gir en oversikt over hvor ulike arter er registrert, mens faktainformasjonen gir en grundig forståelse av både dyr, planter og deres naturlige habitater.

Tilgjengelighet for Alle

Denne verdifulle informasjonen er tilgjengelig for alle, slik at vi sammen kan bidra til å bevare Norges naturarv. Du kan finne mer detaljert informasjon i Naturbase, Artskart og gjennom Artsdatabanken.

Nasjonal politikk for naturmangfold arbeider for å opprettholde en sunn tilstand i økosystemene, og det er en prioritet å kartfeste truede naturtyper og områder som er viktige for truede arter.

Dokkaldetaet.no gir deg kontinuerlig oppdateringer om det viktige arbeidet med å bevare Norges naturmangfold. Vi oppfordrer deg til å utforske disse verdifulle ressursene og bli engasjert i bevaringen av vår unike natur. Sammen kan vi sikre at kommende generasjoner også kan nyte godt av den flotte naturen som omgir oss.