• English
  • Norsk Bokmål

Seminar om elvemusling og skogbruk

Det ble arrangert seminar om elvemusling og skogbruk på Dokkadeltaet Våtmarkssenter 30.11.2023.

Seminaret var et samarbeid mellom Statsforvalteren i Innlandet, NINA, Kistefos Skogtjenester as og DNV. Inviterte var landbrukskontorene og tømmekjøpere i de relevante kommunene i Oppland (dvs kommuner med særlig ansvar for denne arten).

12 personer deltok på seminaret. I tillegg deltok elever fra Bioøkonomi på Dokka videregående skole på deler av seminaret. Tømmerkjøpene var bra representert på seminaret, og flere av de mest aktuelle kommunene deltok også.    

Program:

10.00 – 10.30. Innledning fra Statsforvalteren i Innlandet.

10.30 – 11.15. Elvemusling. Biologi, utbredelse og bestandsutvikling. Norsk institutt for Naturforskning (NINA) v/Jon Hamner Magerøy.

11.15 – 11.30. Pause

11.30 – 12.15. Skogsdrift ved elvemuslingvassdrag. Planlegging og gjennomføring. Kistefos Skogtjenester as v/Geir Høitomt

12.15 – 13.00. Spørsmål og diskusjon.

De frammøtte sørget for en god dialog og meningsutveksling om hvordan relativt enkle tiltak kan bidra til minst mulig negativ påvirkning på vassdrag, fisk og elvemusling. Stikkord her er god planlegging, robuste kantsoner og tiltak ved kryssing av vassdrag.

For å planlegge skogsdrift anbefales det å bruke elvemuslingsbasen og tenke på hele nedbørsfeltet.

Les mer om elvemusling her