• English
  • Norsk Bokmål

Det beste høsttrekket siden 1976 i Dokkadeltaet!

Det er totalt registrert 89 fuglearter i løpet av høsten (fra 15. august), hvor av flere anses til å være interessante observasjoner.

Interessante funn regnes som observasjoner av arter som er sjeldent eller sparsomt sett i området på denne tiden av året. Blant disse kan det nevnes: flere registreringer av tundralo (Pluvialis squatarola), hvor på det meste var en flokk på 12 individer observert; fem polarsniper (Calidris canutus); tundrasnipe (Calidris ferruginea); dvergsnipe (Calidris minuta); sotsnipe (Tringa erythropus), med en observasjon av tre individer sammen; to næringsøkende sivhauker (Circus aeruginosus) og flere observasjoner av lerkefalk (Falco subbuteo).

På grunn av den lave vannstanden har det vært større mudderflater enn vanlig på høsten, noe som har ført til flere vadere i delta og det beste høstrekket siden 1976 – Geir Høitomt.

Etter regnet som har kommet den siste uka har vannet i delta steget og mudderflatene er nå under vann. Men det er flere større og mindre flokker av andefugler å se. Blant annet er det registrert stjertand (Anas acuta) , brunnakke (Mareca penelope), toppand (Aythya fuligula), (Podiceps auritus) horndykker, toppdykker (Podiceps cristatus) og sangsvane (Cygnus cygnus) de siste dagene.

Håper at flere har lyst å få med seg den siste delen av høstrekket her i Dokkadeltaet.

Takk til P.Å. Skålerud, G. Skålerud, M. Halvorsen, T. Aspelund, K. Trogstad, J. Opheim, O.K. Steinset, M.M. Eggen, J. Apeland, Geir Høitomt, A. Aadnes, J. Helgesen, R. Rødningen, O. Rødningen, B.H. Larsen, R. Ødegård og A. Austad, for å ha lagt ut deres funn på Artsobservasjoner.