Fremmede arter

Fremmede arter er arter som er listet på Norsk svarteliste 2012. Dette er uønskede arter i norsk natur, ofte fortrenger de stedegne arter.


Dokkadeltaet Våtmarkssenter arbeider med bevaring og forvaltning av arter og naturtyper i Oppland. En viktig faktor i denne sammenheng er å hindre spredning av fremmede arter. Fremmede arter er arter som er listet i Norsk svarteliste 2012. Særlig viktig er kartlegging og bekjempelse av svartelistede arter i områder der de kan fortrenge stedegne og rødlistede arter. Våtmarkssenteret har opparbeidet seg god kompetanse på bekjempelse av fremmede arter. Våre ansatte er sertifisert til å benytte sprøytemidler og har nødvendig erfaring, dette gjennomføres kun i områder hvor det er et absolutt behov da det ikke ønskelig pga. Miljøeffekter. Videre gjennomfører Våtmarkssenteret manuell skjøtsel (slått, luking, rotkutting). VI har konkret erfaring med bekjempelse av kjempespringfrø, kjempebjørnekjeks og hagelupin. I årene 2014-2016 gjennomførte vi et skjøtselsforsøk for bekjempelse av kjempespringfrø i tilknytning til tre naturreservater i Oppland. I samme periode har vi også bekjempet kjempebjørnekjeks innenfor området til en populasjon av dragehode.

 

Vi har utarbeider faktaark for aktuelle fremmede arter. Faktaark er tilgjengelig under emnet ”faktaark” i menyen.

 

Enkelte av våre prosjekter knyttet til fremmede arter:
- Kartlegging av fremmede arter
- Skjøtselsforsøk kjempespringfrø
- Skjøtselsforsøk hagelupin
- Bekjempelse kjempebjørnekjeks

Skjøtselsforsøk kjempespringfrø. Foto Magnus Nygård