• English
  • Norsk Bokmål
padder våtmark dokkadeltaet

Tiltak for amfibier i Dokkadeltaet

Prosjektleder: Elida Sandneseng

Hver vår er det store mengder med padder som krysser bilveier fra sitt overvintringsområde i Odnesberga og ned til gyteområdet sitt i Dokkadeltaet. Fragmentering av leveområder er et stort problem for mange dyr og planter. I 2023 ble en strekning langs riksveien og Gamlevegen undersøkt for å se om hvor paddene krysser veiene og om det benytter seg av underganger for krysningen eller ikke. Det ble funnet to områder med høy aktivitet og en undergang som kan være noe i bruk.

Det er søkt om midler for å undersøke området nærmere og vurdere tiltak som kan iverksettes for å minske antall påkjørsler i 2024.

Les rapporten her