• English
  • Norsk Bokmål

Skjøtsel av naturbeitemark

Dokkadeltaet Våtmarkssenter eier og drifter Gardsetra i Synnfjell. Setervollen på Gardsetra er en artsrik og verdifull naturbeitemark.

Setervollen på Gardsetra var opprinnelig på ca. 75 dekar, men er nå noe gjengrodd. Driften her opphørte forholdsvis seint, og det går sau på utmarksbeite i området. Derfor har ikke gjengroingen kommet like langt som på mange andre setervoller i området. Setervollen har likevel hatt en god del lauvoppslag. DNV satt i gang med seterdrift på Gardsetra i 2020. Siden sommeren 2020 har det derfor vært både ku, geit og hest på beite, samtidig som det hvert år blir ryddet et par daa av setervollen for løvoppslag.

Setervollen er en semi-naturlig eng som primært har blitt beitet. Enga er svakt kalkrik og har relativt nylige registreringer av bakkesøte og skjeggklokke (EN). Skjeggklokke ble ikke registrert på flere år, men noen individer er observert etter at ryddingen av enga startet i 2019 og beite ble gjenopptatt.

Geiter på setervollen (Foto: E. Sandneseng)
Dølafe på beite, Gardsetra (Foto: E.Sandneseng)

Les rapport her