• English
  • Norsk Bokmål

Skjøtsel av habitat for rødknappsandbie

Prosjektleder: Lea Hoch

Rødknappsandbie er en kritisk truet art med svært liten populasjonsstørrelse gjenlevende i Norge. Bestanden av rødkanppsandbie på Sessvollmoen (Aurmoen landskapsverneområde) er en av de største gjenværende i Norge. Store deler av området er gammelt kulturlandskap (slåttemark og beitemark) som nå er i gjengroing. Uten skjøtsel vil habitat for rødkanppsandbie gå tapt på sikt.

I 2023 har Dokkadeltaet Våtmarkssenter skjøttet to delområder med registreringer av rødknappsandbie ved Sessvollmoen i Aurmoen landskapsverneområde. Målet er å bedre vekstvilkårene for rødknapp og sikre gode habitatkvaliteter til rødknappsandbie. Et delområde ble slått og fristilt i kantene mens det andre delområde ble kun åpnet opp gjennom hogst.

Rødknapp (Foto: E. Nerland)

Rapport 2023