• English
  • Norsk Bokmål

Skjøtsel av dragehodelokaliteter

Prosjektleder: Lea Hoch  

Dragehode er kategorisert som sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter 2015, og regnes som prioritert art jamfør naturmangfoldloven av 2009. Det er stadig ikke nok kunnskap om hvilket skjøtselsregime eller hvilke skjøtselsmetoder som best tilfredsstiller behovene til dragehode. Derfor er det et ønske å finne ut mer om arten med bakgrunn i forskjellige former for skjøtsel, og dragehodenes reaksjon på de
ulike formene. Det er tidligere vist at skjøtselstiltak som rydding, brenning og senere slått vil kunne ha en forbedrende effekt på forekomstene av den truede arten.

Dokkadeltaet Våtmarkssenter har ansvar for gjennomføring av skjøtsel ved mange dragehodelokaliteter. De siste års rapporter fra lokalitetene er samlet her.

Tre dragehodelokaliteter med spesielt behov for skjøtsel i Vestre Slire, Gausdal og Lillehammer har blitt skjøttet av DNV siden 2017. Rapport 2023 oppsummerer arbeidet på disse tre lokalitetene.

Nordre Land kommune

I 2011 ble det gjennomført en kartlegging av Dragehode (Dracocephalum ruysciana) i Nordre Land kommune. På bakgrunn av denne kartleggingen ble det valgt ut tre spesielt viktige lokaliteter som Dokkadeltaet Våtmarkssenter har som mål å ivareta. Skjøtsel og overvåkning har blitt gjennomført siden 2012. I 2021 ble lokalitetene skjøttet med hjelp av brenning, slått og rydding. Vi registrer en økning i antall dragehodeskudd på lokalitetene etter skjøtselsregimene de siste årene. 

Rapporter for Nordre Land 2023, 2021, 2020

Ringsaker kommune

I 2017 ble det gjennomført naturtypekartlegging i Ringsaker, hvor det ble gjort funn av to gamle slåttemarker på gården By i Brumunddal med betydelig mengde Dragehode (Dracocephalum ruysciana) som var i ferd med å gro igjen. På bakgrunn av denne kartleggingen ble det startet opp skjøtsel på disse to spesielt viktige lokalitetene i 2018. Antall individ av dragehode har økt betydelig fra 2017, som understreker at skjøtselen har vært meget effektiv og vellykket. Det er nærliggende å tro også at andre kalkkrevende arter vil øke eller holde seg på et stabilt nivå etter årlig skjøtsel.

Antall dragehodeplanter har økt betraktelig i løpet av de siste fire årene hvor DNV har stått for skjøtsel av området med slått og rydding.

Rapporter for By gård 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Ottestad kommune

Åkerholmene på Ottestad består av kalkrike semi-naturlige enger formet av tidligere slått og beite. Holmene er omgitt av intensivt drevne enger og åkre og fremstår som restbiotop for kalkrike tørreng arter. Blant annet vokser det dragehode på en av holmene. Holmene er sterkt gjengrodd. I 2021 startet DNV med fristilling av tre åkerholmer.

Rapport Ottestad 2023, 2021