• English
  • Norsk Bokmål

Restaureringsplan for Gjølsjøen naturreservat

Prosjektleder: Thorstein Holtskog

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) har på oppdrag fra Haldenvassdraget vannområde utredet restaureringsforslag for Gjølsjøen naturreservat. Eksterne tiltak rettet mot reduksjon av nærings-og sedimenttilførsel fra avløp, jordbruk, grøftede myrer eller andre kilder må ha høyest prioritet. Storskala mudring og/eller fjerning av vannvegetasjon anbefales ikke uten betraktelig reduksjon av dagens tilførsel av næringssalter og sedimenter. Tilgroingen kan neppe stoppes uten eksterne tiltak, men det er mulig å etablere noen åpne kanaler eller vannflater som habitattiltak for fuglelivet.

Det har vist seg at det finnes svært lite hydrologiske og limnologiske data om Gjølsjøen. Flere tilleggsutredninger er nødvendig som grunnlag for tiltaksplanen og bør gjennomføres så snart som mulig f.eks. installasjon av vannstands målestasjoner. I foreliggende rapporten har DNV også utarbeidet forslag for tilrettelegging for besøkende.

Det er viktig å utarbeide en visjon for Gjølsjøens utvikling hvor mange grunneiere og interessenter kan bidra og kjenner seg igjen. Vi anbefaler å lage et helhetlig overvåkingskonsept.

Les rapporten her