• English
  • Norsk Bokmål

Bekjempelse av rynkerose, Innlandet

Prosjektleder: Lea Hoch 

Rynkerose utgjør en svært høy risiko (SE) etter Fremmedartslista 2018. Rynkerose utgjør en trussel for konkurransesvake arter, spesielt i strandenger, og sandedynemark. Vanntransport av nyper er trolig den viktigste naturlige spredningsveien for rynkerose. Hovedfokus for bekjempelse i Innlandet er derfor lagt til vann og vassdrag. Mer enn 40 forekomster ble fulgt opp gjennom sesongen. Kun på halvparten av disse ble det fortsatt registeret rynkerose.

Etter omfattende kartleggingsarbeid i 2017 ble det bekjempet forekomster av rynkerose på 40 lokaliteter i 2018 og 2019. I 2020 ble alle lokaliteter besøkt igjen og nye spirer gravd opp der det var nødvendig. Dette var tilfelle på 24 av 40 forekomster.

Rapporter:

bekjempelsestiltak mot rynkerose i Innlandet, 2021

Kartlegging av rynkerose i Oppland, 2017