• English
  • Norsk Bokmål

NiN-kartlegging for Lesja kommune

Prosjektleder: Espen Sommer Værland

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) har i 2021 kartlagt arter og naturtyper i fem delområder langs Rauma og Lågen mellom Lesjaskog og Dombås i Lesja kommune. Kartleggingen er gjort på oppdrag for Lesja kommune.

Formålet med oppdraget har vært å øke kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet i de utvalgte områdene i forbindelse med kommunens arbeid med ny kommunedelplan for naturmangfold. Naturtyperegistreringer er foretatt etter Miljødirektoratets instruks og rapportert til Naturbase.

Det ble gjort 6 registreringer av rødlista arter. Det ble kartlagt totalt 91 naturtypelokaliteter, i hovedsak ulike skogtyper og semi-naturlige typer. Typene C7.1 Lågurtfuruskog, C8 Rik sandfuruskog og D2 Semi-naturlig en var de vanligste typene. De fleste lokalitetene har lokalitetskvalitet fra lav til moderat, men det forekommer også flere lokaliteter med høy og enkelte på svært høy og svært lav kvalitet.

I rapporten diskuteres også problemstillinger rundt typen C8 Rik sandfuruskog, effekten av dreneringa av Siemsvatnet og oppdemminga av Lesjaskogsvatnet, og effekten av en rekke flomforebyggende tiltak lands Lågen og Grøna.

Les rapporten her