• English
  • Norsk Bokmål

NiN Basiskartlegging i verneområder i Viken fylke, 2020

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS har i 2020 kartlagt arter og naturtyper i fem skog- og myr-reservater i Viken fylke; Bredmosen naturreservat, Fuglemosehøgda naturreservat, Gulltjernmosen naturreservat, Svartvannet naturreservat og Agårdselva naturreservat

Prosjektleder: Espen Sommer Værland

Alle de kartlagte område ligger i tidligere Østfold fylke under eller nær marin grense. Områdene er vernet med sikte på å ivareta regionalt verdifulle gammelskoger og myrområder viktige for fugl og andre arter.

Verneområdene omfatter ulike typer fattig jordvannsmyr og nedbørsmyr, i noen områder også velutvikla høymyrer. Tørr og fattig barskog er også vanlig i verneområdene og de fleste verneområdene innehar større eller mindre områder med gammelskog og skog med godt utviklingspotensial. Noen steder er det også innslag av varmekjære treslag og i Ågårdselva er det velutvikla svartorsumpskoger og mindre partier med edelløvskog.

Flere av myrområdene har vært forholdsvis omfattende grøfta, men på Bredmosen og Fuglemosehøgda er det nylig gjennomført restaureringstiltak. Generelt sett vil naturverdiene i alle verneområdene ivaretas og utvikles best uten inngrep, men myrrestaurering vil være nødvendig der hvor det ikke er gjort, spesielt i Ågårdselva hvor det er flere problemstillinger knyttet til grøfting og treplanting.

Les rapporten her