• English
  • Norsk Bokmål

NiN Basiskartlegging av Hynna naturreservat, Innlandet, 2020

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS har i 2020 kartlagt arter og naturtyper i søndre del av Hynna naturreservat i Gausdal kommune, i Innlandet fylke.

Prosjektleder: Espen Sommer Værland

Prosjektområdet ligger på rundt 850 moh. og består i hovedsak av store myrkomplekser som opptrer i mosaikk med skogkledde fastmarksholmer og små tjern. Området er vernet med formål om å ta vare på et spesielt myr- og våtmarksområde, og et svært viktig leveområde for sjeldne og sårbare plante- og fuglearter.

Området nord for elva Hynna bærer i stor grad preg av seterdrift, mens området sør for elva bærer betydelig mindre preg av menneskeligaktivitet, blant annet har flere av de skogkledde fastmarksholmene naturskogspreg. På fastmarka er det primært kalkfattige typer, mens myrtypene viser langt større variasjon i kalkinnhold. Myrkompleksene i Hynna er store, mer eller mindre intakte og huser generelt stort naturmangfold. Myrområdene i søndre del av prosjektområdet har flere steder kjøreskader i myra, som stammer fra gamle militærøvelser. Resultatene av kartleggingen og tidligere observasjoner tyder på at gjengroing av kulturlandskapet nord for elva Hynna kan ha negativ påvirkning på dobbeltbekkasin (Gallinago media, NT).

Les rapport her og mer om Hynna naturreservat som verneområde.