• English
  • Norsk Bokmål

Naturregistreringer ved Kristianslund, Gjøvik

Grunneier Ingrid Bardal har engasjert Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter til å utføre naturfaglige registreringer i forbindelse med avgrensing til boligformål i Gjøvik kommunens
arealplan.

Kristianslund ble oppsøkt i august og september 2022 for undersøkelser av arter og naturtyper. Registreringer er foretatt etter Miljødirektoratets instruks, som er basert på Natur i Norge (NiN) versjon 2.1.

Området er preget av lang tids bruk med skogbruk og beite. I dag er planområdet i hovedsak dominert av planta granskog, hogstflater og lauvskog. Deler av området har dominans av edellauv. Kristianslund er gjennomgående kalkrikt og dels kildevannspåvirket. Det er også registrert rødlistede og fremmede arter i planområdet.

Flyfoto med planområdet og avgrensning av C16 Frisk, rik edellauvskog (Flyfoto Norge i bilder, 2022).


Av naturtyper ble det i sørøst registrert C16 Frisk, rik edellauvskog med dominans av hassel og spisslønn, og innslag av store trær med bjørk og osp. Her er det mye dødved av mindre dimensjoner. Av rødlistearter er det en kjent lokalitet med marisko som er sårbar. I tillegg ble det registrert flekkgrisøre som er nært truet. Marisko er lokalisert i et område som nylig ble hugget, og tidlig høsten 2022 ble det satt om levegg for å ta vare på lokaliteten. Tiltaket vil kreve oppfølging da arten har lang responstid og påvirkes negativt av hogst og gjengroing. Det samme gjelder for flekkgrisøre.


Fremmede arter ble registrert i planområdet, og flere er tidligere registrert i nærheten. Artene er spredd fra dumping av hageavfall, hogst og ved flytting av masser. Det er viktig å unngå videre spredning, og fjerne disse.

Les rapporten her