• English
  • Norsk Bokmål

Naturregistreringer ved Hasvoldsseter

Søndre Land Kommune engasjert Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter til å utføre naturfaglige registreringer i forbindelse med en områderegulering i Hasvoldseter næringsområde i 2021.

Registreringer er foretatt etter Miljødirektoratets instruks, som er basert på Natur i Norge (NiN) versjon 2.0. Området er i hovedsak dominert av granskog, med innslag av våtmark. Det har vært påvirkning og bruk i området i lang tid, både i form av hogst og grøfting.

I området er det registrert åtte naturtypelokaliteter i fire forskjellige naturtyper (E11.2 Rik gransumpskog, C12.3 Gammel granskog med liggende dødved, C6 Høgstaudegranskog og E11.5 rik gråorsumpskog). Det er registrert lokaliteter med moderat og lav kvalitet. Av de åtte naturtypelokalitetene skal sju vurderes i plansammenheng.

Det er kartlagt flere rødlistearter innenfor planområdet. De fleste registreringene er av gubbeskjegg (NT), en relativt vanlig art i området. I tillegg er den sårbare arten huldretorvmose
kartlagt på en lokalitet, med to forekomster. Arten må anses som sjelden i området
og er den eneste forekomsten i Søndre Land.

Les rapporten her og mer om huldretorvmose her

Huldretorvmose (Foto: Trond Magne Storstad)