• English
  • Norsk Bokmål

Koordinator for RMP Innlandet 2023

Bakkehekkende arter i kulturlandskapet har hatt en kritisk tilbakegang de siste 20 år. Ved revidering av Regionalt Miljøprogram for Innlandet (RMP), ble det besluttet å inkludere satser for tiltak som kan bidra til å forbedre levevilkår og større grad av hekkesuksess og for artene i kulturlandskapet. DNV har hatt rolle som koordinator av aktuelle tiltak, vurderinger, avtaler og oppfølging av disse.


I 2023 ble det i prosjektet etablert 90 daa tiltaksområder for tilrettelegging og vern av hekke- og leveområder fordelt på 13 grunneiere i Oppland. Områdene var basert på kjente lokaliteter, enkelte med tidligere tilskuddsordninger, samt nye lokaliteter der det ble etablert vern underveis i hekkeperioden. For fire av grunneierne ble det merket og vernet 7 reirområder. Dette var mindre områder/flekker i åkere som ble vernet under hekkeperioden.


Det var indikasjon på 21 hekkinger fra fokusarter innenfor tiltaksområdene. Det ble registrert 17 vipe-hekkinger i tillegg til ett dverglo-reir og ett sanglerke-reir. Sistnevnte to arter var sannsynlig representert i større skala som hekkende. For vipene var det potensiale for ungeproduksjon på 68 individer. Vellykket hekking og predasjon er ikke vurdert i prosjektet. For begge åkerrikselokaliteter ble det registrert sang og tilstedeværelse over lengre tid.

Rapport kan leses her