• English
  • Norsk Bokmål
forsøpling

Koordinator for avfall på avveie i Gjøvikregionen

En koordinator ble ansatt høsten 2020 for å bidra til et nærere samarbeid mellom Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (DNV) og det interkommunale renovasjonsselskapet Horisont Miljøpark IKS(HIKS). Dette for å forsøke å sikre en stabil og fremtidig ordning og finansiering for håndtering av avfall på avveie i regionen, med ekstra fokus på plastproblematikken.

Prosjektleder: Lise Enger

Det ble tidlig i prosjektet klart at også kommunene måtte inkluderes i dette samarbeidet, og koordinatoren bidro i løpet av vinteren 2020/2021 til å danne et miljønettverk bestående av miljørådgivere i fem kommuner samt representanter fra avfallsselskapet HIKS. Et av resultatene fra arbeidet i miljønettverket var en felles kampanje med fokus på «åpen brenning», da såkalte søppelbål der alle typer avfall brennes, er en utfordring i alle kommunen i regionen. Kampanjen ble gjennomført i april 2021.

Et av formålene med prosjektet var å koordinere og samkjøre enda flere ryddeaksjoner i Gjøvikregionen i 2021, med strandryddeaksjoner, rydding av villfyllinger og andre forsøplede områder, både i tilknytning til vann og mer landbaserte fyllinger. I tillegg til å satse mer på forebyggende arbeid for å hindre tilsig og ny forsøpling. Prosjektet skulle slik støtte opp om de andre pågående projektene hos DNV finansiert med midler fra Handelens Miljøfond og Miljødirektoratet.

Pågående prosjekter innen avfall på avveie fikk likevel ikke videre økonomisk støttevåren 2021, verken fra Handelens Miljøfond eller fra Miljødirektoratet. Grunnlaget for koordinatorprosjektet falt dermed på mange måter bort. Det ble likevel forsøkt å kontakte kommunene med tilbud om en samfinansiering av stillingen for fortsatt arbeid mot avfall på avveie, men svak kommuneøkonomi ga ikke rom for dette i 2021.

Les rapporten her