• English
  • Norsk Bokmål

Kartlegging av vipebestand

Vipe (Vanellus vanellus) har status "kritisk truet" (CR) per 2021, og er i dag den vadefuglarten i Norge som er sterkest knyttet til jordbrukslandskapet.

Prosjektleder: Anne Gri Stenbråten Henriksen

Vipe (Vanellus vanellus) har status «kritisk truet» (CR) per 2021, og er i dag den vadefuglarten i Norge som er sterkest knyttet til jordbrukslandskapet. I Norge er vipa sterkest påvirket av intensivering i jordbruket, men også arealendringer og tap av fuktige områder, vipas viktigste leveområder, som ofte er lite verdiavkastende eller produktive områder i kulturlandskapet.

Lysenlandet i Gran kommune, med Hadelands største revirtetthet av vipe, ble høsten 2021 godkjent for planer om arealendring under forutsetning om avbøtende tiltak for vipe med tilrettelegging av dam og etablering av vipeareal på til sammen 6 daa., samt føringer for periode med anleggsaktivitet og framtidige hensyn til vipehekkinger. Kartlegging og overvåking av vipene i området vil følge bestandsutvikling før, under og etter arealendring.

Hensikten er å høste erfaring fra effekten av forutsetningene og de tilretteleggende tiltak. Påvirkningsfaktorer i overvåkingsperioden var preget av en nedbørsfattig vinter og en tørr vår som ga lite tilsig til det normalt fuktige arealet på Lysen åker. Tørke medførte at vipene vandret ut av området umiddelbart etter klekking. Noen fant leveområder ved fjordkanten da Randsfjorden sto med uvanlig lav vannstand. Der fant de næring sammen med andre rødlistearter som unger av fiskemåke og dverglo.

Samtlige vipereir ble merket i kartleggingen og hensyntatt under jordbearbeiding av grunneiere. Enkelte reir ble overvåket med viltkamera. Kartleggingen avdekket aktivt grevling-revir i kantsonen til åker. For 2022 ble det registrert totalt 7 reir og 12 adulte individer på det meste. Det ble antatt 2,5 mislykkede hekkinger og 4,5 vellykkede. Med bakgrunn i tidligere observasjoner i området, er årets resultat tidenes høyesteantall sikre hekkinger i området. I 2023 ble det registrert totalt 3 vipereir, alle med 4 egg i og 23 adulte individer på det meste. Det ble antatt en mislykket hekking og to vellykkede. Med bakgrunn i tidligere observasjoner (2020 –2022) er årets resultat tidenes laveste antall hekkeforsøk i området.

Les rapport for 2023 og 2022