• English
  • Norsk Bokmål

Kartlegging av hettemåkekolonier

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter har kartlagt hettemåkekolonier i et utvalg av aktive kolonier i Oppland.

Prosjektleder: Anne Gri Stenbråten Henriksen

Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) ble i 2021 vurdert til kritisk truet (CR) i revidert rødliste. Endringen kommer på grunnlag av reell populasjonsendring. Hettemåkekolonier har en viktig «paraplyfunksjon» i våtmarkene og gir god beskyttelse til andre arter. Hettemåkas tilbakegang får dermed betydning også for andre arter, og for artsmangfoldet.

Påvirkningsfaktorer er i stor grad menneskelig aktivitet. Abiotiske og biotiske faktorer kan også påvirke, som en tørr forsommer med dårlig insektproduksjon, flom, og påvirkning av predatorer.

Kartleggingen hadde fokus på enkelte av de få aktive koloniene i Oppland; Haralddammen i Biri, Eikstadtjernet i Vestre Toten, Grevsjømyra og Tommelsjøen, begge i Gran. Einavannet i Vestre Toten er resultater på bakgrunn av observatørers registreringer i artsobservasjoner.no.

I 2022 ble det på det meste sett 60 individer ved Haralddammen og 50 ved Tommelsjøen. Ved Eikstadtjernet ble det observert en større koloni på 75 i april som imidlertid forsvant før 1.mai, og ved Einavannet 50 individer på det meste, mens det ved Grevsjøen ikke ble noen observasjoner. På tre av de fem lokalitetene ble det registrert hekking. Allikevel viser årets reproduksjon å være sørgelig lav med anslått kun 20 unger.

I 2023 ble det registrert 45 individer ved Tommelsjøen, 50 ved Eikstadtjernet og det ble observert en
flokk på 40 ved Einavatnet. Mens det ved Haralddammen og Grevsjøen ikke ble noen observasjoner. På tre av fem lokalitetene ble det hekking og siden kolonien ved Haralddammen misslyktes i 2022, antas ungeproduksjonen i 2023 å ha blitt tilsvarende 2022.

Les rapport 2023 og 2022