• English
  • Norsk Bokmål

Kartlegging av fremmede arter i Løten kommune

Prosjektleder: Trond Magne Storstad

I Løten kommune er det fram til nå gjort 479 registreringer av 84 fremmede arter. Flere av disse artene er i høye risikokategorier på fremmedartslista fra 2018. Mange av de fremmede artene gjør lite eller ingen skade, men en del kan fortrenge eller hybridisere med stedegne arter og endre naturtyper og økosystemer. Dette kan i ytterste konsekvens føre til tap av stedegne arter og naturtyper.

I 2020 ble det kartlagt fremmede arter i Løten kommune. Det ble oppsøkt områder hvor fremmede arter kan utgjøre en trussel, særlig områder hvor kommunen kan sette i gang tiltak. Det ble registrert 37 fremmede arter, 12 arter var ikke tidligere registrert i kommunen. Forskjellige områder i kommunen har ulike problemer knyttet til fremmede arter. Buskfuru har spredt seg i fjellområdene i Løten og setter sitt preg på landskapet der. Langs vannveier i kommunen finnes det viktige og sårbare naturtyper, og de samme vannveiene er spredningsveier for fremmede arter. Områder med bearbeidet jord er voksested for forvillede hageplanter og andrefremmede arter.

Noen steder bør kommunen sette inn tiltak for å bekjempe fremmede arter. For å bekjempe fremmede arter, og å kunne vurdere hvor tiltakene vil være effektive, er det viktig å fortsette kartlegging av nye og overvåkning av kjente forekomster i kommunen.

Les rapporten her