• English
  • Norsk Bokmål

Kartlegging av bever i Innlandet, 2019-2022

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS har gjennom en spørreundersøkelse og registreringer i felt for flere kommuner bidratt til kunnskapsoppdatering av bestandsutviklingen av bever i Innlandet.

Prosjektleder: Elida Sandneseng

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS har utført beverregistrering i Nordre Land, Søndre Land, Etnedal og Gjøvik kommune sommer og høst 2019.

I tillegg er det samlet inn registeringer fra 24 kommuner og foreninger/lag i Oppland ved en spørreundersøkelse. Resultatet har blitt sammenstilt i denne rapport, og nyregistreringer med koordinater er blitt lagt inn i Artsobservasjoner. Spørreundersøkelsen kommer frem til 177 lokaliteter i Oppland, men det kan ikke anslås hvor mange av disse som er aktive siden det er gjennomført for lite kartlegging i
mange kommuner.

Undersøkelsen i 2020 for Østre Toten kommune kom frem til 10 aktive kolonier, og 7 aktive kolonier i Vestre Toten kommune.

Undersøkelsen i 2021 kom frem til 7 aktive beverkolonier i Lunner kommune som tilsvarer 13 individer. For Gran kommune ble det registrert 2 aktive beverkolonier.

Undersøkelsen i 2022 kom frem til fire aktive beverkolonier i Hurdal kommune i som tilsvarer omtrent ni individer. Den reelle bestandsstørrelsen i kommunen kan være høyere ettersom noen vannområder i kommunen ikke er undersøkt.

Les mer i rapportene her:

Bever i Hurdal, 2022

Bever i Lunner, 2021

Bever i Gran 2021

Bever i Østre og Vestre Toten, 2020

Bever i Oppland, 2019