• English
  • Norsk Bokmål

Faggrunnlag til handlingsplan mot fremmede arter i Innlandet

DNV har i ny rapport redegjort for trusselen som fremmede arter utgjør mot naturen i Innlandet og det er gitt forslag til arter og områder som bør prioriteres for tiltak.

I Innlandet er det per desember 2020 registrert 519 fremmede arter, hvorav 187 er i høye risikokategorier på fremmedartslista 2018. I tillegg er det minst 40 arter som har potensial til å etablere seg i Innlandet innen 50 år. Mens noen fremmede arter er mer eller mindre harmløse mot norsk natur, så kan andre utgjøre en vesentlig risiko ved å fortrenge eller hybridisere med stedegne arter, eller ved å endre naturtyper og økosystemer.

I rapporten er det valgt ut 17 arter og artsgrupper som bør ha særlig fokus i Innlandet. For hver av disse er det utarbeida faktaark med forvaltningsrelevant informasjon. Det er også redegjort for øvrige fremmede arter i høye risikokategorier som er registrert i Innlandet, samt fremmede arter som i nær fremtid kan etablere seg i fylket (dørstokkarter). Videre er det sammenstilt en oversikt over geografiske og økologiske områder som anses spesielt viktige for fylket og det er gjort en vurdering av den samla belastningen av fremmede arter i disse områdene. Flommarkssystemer (i vid forstand) er trukket frem som det området som er mest påvirka og hvor fremmede arter utgjør klart størst trussel. I rapportens siste del er det gitt generelle råd om kartlegging, overvåking og bekjempelse av fremmede arter.