• English
  • Norsk Bokmål

Bekjempelse av kjempespringfrø

Prosjektleder: Andrea Rishatt

Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera) ble innført til Europa på 1830-tallet. Over tid har den forvillet seg og spredt seg i vegskråninger, langs bekker, på beitemark og i skogsområder. Evnen til å spre seg hurtig, samt utkonkurrere stedegne arter, har gjort at arten er vurdert til svært høy økologisk risiko på Fremmedartslista 2018.

DNV har arbeidet med denne arten siden 2014. Et skjøtselsforsøk på tre lokaliteter i Gran, Lillehammer og Gjøvik kommune, 2014-2016, med tildekking som metode ble utprøvd.

DNV startet å bekjempe kjempespringfrø i Årettadalen i Lillehammer i 2019. Til tross for luking av deler av bestanden de siste årene for å hindre videre spredning, har forekomsten økt i omfanget. Det er observert kjempespringfrø i bekkeløpet nærmere utløpet og flere ulovlige dumpingplasser for hageavfall. Svært bratt terreng gjør det utfordrende å luke planten flere steder og et svært lavt budsjett til bekjempelsesarbeidet gjør det umulig å bekjempe alle forekomster i Årettadalen.

Rapport Lillehammer 2023, 2022 og 2021.

DNV har også stått for bekjempelse av flere kjempespringfrø lokaliteter i Ringebu kommune. De siste årene har vi opplevd en betraktelig reduksjon i antall kjempespringfrø planter på alle kjente forekomster. Det har også blitt oppdaget nye forekomster som det nå settes bekjempelsestiltak mot.

Rapport for Ringebu, 2022