• English
  • Norsk Bokmål

Bekjempelse av hagelupin

Prosjektleder: Lea Hoch

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarksenter (DNV) startet tidlig opp med bekjempelse av fremmedarten
hagelupin (Lupinus polyphyllus) som er kategorisert som svært høy risiko (SE) på den norske fremmedartslista.

DNV gjennomførte et skjøtselsforsøk på hagelupin i 2016, 2017 og 2018. Skjøtselsforsøket ble gjennomført på tre lokaliteter hvor tre behandlinger mer testet ut; tildekking med fiberduk/lystett, slått, luking i tillegg til en kontroll. Resultatene viste variasjon, men det kan se ut som lystett presenning
og luking kan være effektive metoder mot hagelupin på mindre områder nært knyttet til viktig natur og verneområder. Slått derimot så ut til å øke vekst av hagelupin. Les mer i rapport her

På oppdrag fra Miljødirektoratet ble et område med hagelupin i åpen flomfastmark i Etnavassdraget bekjempet sommeren 2018. Bekjempelsen fant sted på en lokalitet ved Dokka-Etna, på engene ned mot elva og på selve elveørene. På elveørene utkonkurrerer hagelupin den rødlistede arten doggpil (Salix daphnoides Vill). Hagelupin ble i første omgang tatt opp med rot, men dette viste seg å være for omfattende i forhold til antall planter. Metoden ble da å fjerne blomstene på planten for å forhindre frøsetting og frøspredning. Skjøtselen ble utført to ganger i løpet av vekstsesongen (7.-8. juni og 10. juli).

Rapport her