• English
  • Norsk Bokmål

Skjøtselsteam slåttemark

Prosjektleder: Lea Hoch

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) har jobbet for å få på plass et tilbud til grunneiere og institusjoner som har behov for hjelp til skjøtsel av den verdifulle og truete naturtypen slåttemark.

Engene blir slått med tohjulsslåmaskin, og raket manuelt. Deretter blir gresset fjernet fra enga ved hjelp av presenning. I enkelte tilfeller blir det også benyttet ATV til å frakte gras ut av området. Tilbakemeldingene fra skjøtsel er jevnt over positive, og grunneierne gir inntrykk av å være interessert i hjelp i årene fremover.

Antall slåttemarker har økt fra tre i 2019 til seks i 2021.

Rapporter for 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

I sommer 2020 samlet vi inn en mindre mengde frø fra et utvalg lokale rødlista og vanlige engarter. Flere av disse artene er prisgitt rest- og erstatningsbiotoper som vegkanter og knauser for å overleve i det moderne jordbrukslandskapet. Artene har mistet store primærhabitater som var langt mer utbredt i tidligere tider. Spesielt de tradisjonelle ugjødsla og upløyde slåttemarkene har gått kraftig tilbake.
Formålet med prosjektet er å så ut førene på ulike lokaliteter vi skjøtter eller restaurerer, f.eks. på enger hvor arten(e) har gått tapt, enger hvor arten(e) er i tilbakegang eller på nye blomsterenger vi etablerer.

Rapport for frøinnsamling 2020