• English
  • Norsk Bokmål

NiN basiskartlegging i verneområder i Trønderlag fylke, 2021

Dokkadeltaet Nasjonale våtmarkssenter har i 2021 kartlagt arter og naturtyper i seks naturreservater i Trøndelag: Stråmyra naturreservat, Vuddudal naturreservat, Ramsås naturreservat, Tverråa naturreservat, Vegsetlia naturreservat og Finnsåsmarka naturreservat.

Prosjektleder: Espen Sommer Værland

Tverråa natturrservat er et gammelskogsområde med interessant bekkekløftmiljø, og Stråmyra naturreservat er et våtmarksområde med innslag av rikmyr. Finnsåsmarka-, Vuddudalen-, Ramsås- og Vegsetlia naturreservat er kalkskogsområder med varierende innslag av kalkskog, og enkelte med betydelige kvaliteter knyttet til gammelskog.

Ramsås – godt utviklet lobarion-samfunn på grov selje (Foto: Espen Sommer Værland)

Bakgrunnsbildet fra Ramsås viser en dødisgrop og kalksjø med rødlistet kransealge.

Verneområdene er generelt lite prega av slitasje, fremmede arter, problemarter og andre inngrep, men enkelte tiltak er anbefalt i noen av områdene. Noen av områdene er prega av grøfting og skogplanting. Generelt anbefales fri utvikling av skogen, men i Finnsåsmarka bør det vurderes skjøtselstiltak i kalkskogen og i Vuddudalen bør felt med tett plantet gran tynnes.

Les rapporten fra kartleggingen i Trønderlag her