• English
  • Norsk Bokmål

NiN basiskartlegging i verneområder i Innlandet fylke, 2021

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter har i 2021 kartlagt arter og naturtyper i fem verneområder i Innlandet fylke: Brenninga naturreservat, Hakaskallen naturreservat, Budeiberget naturreservat, Turrtind naturreservat og Hemmeldalen naturreservat. Områdene er verna for å sikre verdifulle skog- og myrområder.

Prosjektansvarlig: Espen Sommer Værland 

Alle områdene er stort sett dominert av fattig skog og myr. Hemmeldalen strekker seg også opp i mellomalpin sone og inkluderer arealer med fjellhei. Skogen i verneområdene er prega av plukkhogst, men det er ofte store arealer med gammel og naturskognær skog. Fordi skogen ofte er glissen er det beskjedne mengder død ved, men ofte et visst innslag av gamle trær og trua arter tilknytta disse. Verneverdiene i disse områdene ivaretas best med fri utvikling. Alle verneområdene inneholder større eller mindre områder med grøfta myr. Inngrepene er ofte omfattende og store arealer er nå sterkt endra mark.

Det ble gjennomført restaureringstiltak i tre av verneområdene i 2021; Hemmeldalen, Turrtind og Brenninga. Foruten overvåking og oppfølging av disse inngrepene er ingen videre tiltak nødvendig. Det er gjennomgående lite slitasje- og fremmedartsproblematikk i verneområdene. Unntaket er Turrtind som trues av ulike arter av edelgran. 

Les rapporten fra kartleggingen i Innlandet her