• English
  • Norsk Bokmål

NiN Basiskartlegging av verneområder i Rogaland fylke, 2021

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter har i 2021 kartlagt arter og naturtyper i to verneområder i Rogaland fylke: Hesten naturreservat og Strandaliane naturreservat. Begge områdene er verna for å sikre verdifulle skogtyper.

Prosjekteder: Espen Sommer Værland

Strandaliane i Rogaland – vakkert og utfordrende landskap (Foto: Espen Sommer Værland)


Hesten er et skog- og myrområde dominert av skrinn og fattig furuskog med innslag av fattig myr og myrskog. Spesielt for verneområdet er innslag av boreonemoral regnskog i nord og nordøstvendte sider. Her finners typiske regnskogarter, hvor flere er rødlistet. Innenfor verneområdet er det også rødlistede naturtyper som kalk- og lågurtfuruskog (VU), frisk, rik edellauvskog (NT) og lågurtedellauvskog (VU), samt at det forekommer noen gamle styvingstrær.

Strandaliane naturreservat er et bratt skog- og heiområde på østsiden av Suldasvatnet. Det er flere rødlista edelløvslogstyper i verneområdet, samt høstingsskoger med styva av ask, alm og lind. Ellers er det store bekkekløfter og områder med tidligere plukkhogd skog som dels har utvikla gammelskogsegenskaper.

I begge verneområdene er det utfordringer knytta til gran som problemart og ivaretakelse av kulturlandskap. I Hesten også fremmede arter og i Strandaliane reguleringa av Eivindsåa.

Les rapporten her