• English
  • Norsk Bokmål

NiN Basiskartlegging av verneområder i Agder fylke, 2021

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter har i 2021 kartlagt arter og naturtyper i fire naturreservater i Agder fylke; Lohnetjønn naturreservat, Geislafoss naturreservat, Myklandsvatna naturreservat og Auesøya naturreservat.

Prosjektleder: Espen Sommer Værland

Områdene har stor variasjon fra viktige områder for fugl, til edellauvskoger og gamle kulturlandskaper i skjærgården. I tillegg skog- og myrområder som nylig er blitt utsatt for omfattende brann.

Lohnetjønn er et gammelt kulturlandskap med en stor andel sterkt endret mark i tilknytning til omkringliggende jordbrukslandskap. I tillegg finnes frisk, rik edellauvskog (NT) og lågurtedellauvskog (VU). Geislafoss består av fire delområder med bar- og edellauvskog. Her finnes flere rødlistede naturtyper av edellauvskog.

I deler av verneområdet er gran en problemart. Myklandsvatna ble vernet etter Froland-brannen i 2008 og huser et sjeldent rikt mangfold av skogtyper i refugier mellom brannflatene.

Ausesøya er et gammelt kulturlandskap i skjærgården utenfor Homborsund i Grimstad. Her er det tydelig spor etter menneskelig aktivitet tilbake til jernalder. Mye av engarealene er nå i gjengroing. Det er stor variasjon i naturtyper fra strandeng, seminaturlig strandeng, semi-naturlig eng, boreal hei og flere skogssmarkstyper. 

Les rapporten her