Kartlegging av truede insekter i Etnavassdraget 2018

Elvebredder i Sør-Norge er et hotspothabitat med høy artsdiversitet, og det er stor utbredelse av truede arter tilknyttet faunaen på sandbanker langs elvebredder. I Etnavassdraget kan man potensielt finne flere trude arter på sand- og siltbankene, og i løpet av sommeren 2018 skal Våtmarkssenteret ha målrettet kartlegging av truede insekter i vassdraget.

Etnavassdraget strekker seg fra kommunen Øystre Slidre gjennom flere kommuner til den renner ut i Nordre Land kommune. Fra Høljerast og et par kilometer nedover veksler Etna mellom stryk og rolige partier. I de nederste kilometerne før samløpet mellom Dokka, renner Etna på en bred elveslette med mange spor etter tidligere elveløp. I områdene der elva er stilleflytende, legges det igjen store mengder erosjonsutsatte løsmasser. Fauna på slike sand- og siltbanker langs stilleflytende elver i intakte elvesystemer betegnet som sterkt truet både i Norge og i resten av Europa.

 

Etter kartlegging av elvesandjeger på sandbankene i Etna i 2016/2017 observerte Våtmarkssenteret et stort artsmangfold, spesielt av insekter. I 2009/2010 ble det gjennomført insekts-kartlegging lenger ned vassdraget (i Dokkadeltaet naturreservat) som førte til funn av mange truede arter, samt to nye funn for Norge innen ordenen årevinger.

 

Våtmarkssenteret skal i løpet av sommeren kartlegge på flere lokaliteter bestående av finere sand og silt, hvor vi har observert mye aktivitet under tidligere kartlegging. Vi skal bruke fallfeller, håv, slaghov og vindusfeller for å fange opp insekter i flest mulige habitater og naturtyper.