Vurdering av restaureringstiltak Hovstjern/Skotterudputten

Våtmarkssenteret har i denne rapporten vurdert ulike restaureringstiltak i Hovstjern/Skotterudputten ved Vigga.

De store naturverdiene knyttet til Hovstjern og inngrepsstatus gjør at Vigga mellom Skotterudputten og Jarenvatnet er vurderet med hensyn på restaureringstiltak. I Nasjonal plan for våtmarksrestaurering er Hovstjern (og deler av Vigga) en av de 10 lokalitetene som er prioritert for tiltak. DNV har vurdert naturmiljøet, hvilke områder og hva slags restaureringstiltak som anbefales. Tiltak som er vurdert er å reetablere vanngjennomstrømming til eksisterende våtmarksmiljøer, etablere dammer, mudre, gjenoppta slått og vurdere utvidelse av verneområde

 

Les rapporten her: Åpne rapport